Zapytanie Ofertowe na dostawę 14 lamp Solarnych z 6 słupów i montażem !/zmiana warunkow zapytania

Zapytanie ofertowe numer 2

Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Piechota w Gostyninie zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

 1. dostawę 14 lamp solarnych LED i 6 słupów i uchwytów anodowanych naturalnych,6 podstaw betonowych do słupów.

 2. montaż 14 lamp solarnych LED i słupów nad Zalewem Piechota (gm. Gostynin, powiat gostyniński, woj. mazowieckie).

 1. Zamawiający

Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Piechota

Rogożewek 39 B 09-500 Gostynin

NIP: 97110725266 , REGON: 368591131

tel.782 100 200e-mail: zalewpiechota@gmail.com

 1. Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa 14 lamp solarnych LED i 6 słupów anodowanych naturalnych,6uchwytów do oprawy U-1, 6 Fundament B-50 o następujących parametrach:

A.

Solarna Lampa Uliczna LED 15 W

LED 15W (24 led) żywotność 35 000 godzin

Barwa 4000 K Strumień świetlny 1600 lm

Bateria Litowo-jonowa 7,4 V 5400 mAh

Obudowa Aluminiowa/szkło hartowane

Czas ładowania 8 godzin

,Czas pracy lampy 1-2 dnia

Czujnik ruchu 3-8m,120°

Wodoodporność IP 65

Wymiary 413x232x58mm

Temperatura pracy –25° do 60°

Wysokość instalacji 3-5 m

ilość sztuk: 14

D.

Słup anodowany naturalny SAL-4/ B60 wraz z fundamentem B-50

ilość sztuk: 6

2. montaż 14 lamp solarnych LED i słupów nad Zalewem Piechota (gm. Gostynin, powiat gostyniński, woj. mazowieckie).

II. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. Dostawa oraz montaż lamp i słupów będzie miała miejsce nad Zalewem Piechota, w miejscowości Strzałki, gmina Gostynin, 09-500 Gostynin, ul. Zakładowa.

 1. Termin wykonania zamówienia i termin płatności

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Termin płatności: 90 dni od daty wystawienia faktury końcowej.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową,

 • posiadać datę sporządzenia,

 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,

 • być podpisana czytelnie przez oferenta,

 • zawierać: .

– cenę netto i brutto za dostawę 14 lamp solarnych LED i 6 słupów anodowanych naturalnych,

– cenę netto i brutto za montaż 14 lamp solarnych LED i słupów nad Zalewem Piechota (gm. Gostynin, powiat gostyniński, woj. mazowieckie).

– proponowany okres gwarancji,

– proponowany okres serwisu.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta powinna być przesłana na adres mailowy Stowarzyszenia Miłośników Zalewu Piechota: zalewpiechota@gmail.com

do dnia 15.02.2019r. do godz. 12:00 wraz z:

– załączonym skanem wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty;

– załączoną dokumentacją techniczną lamp i słupów z parametrami.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

 3. Analiza ofert nastąpi w dniu 17.02.2019r. w siedzibie Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Piechota.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zalewgostynin.pl

 6. Istnieje możliwość fakturowania częściowego.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • cena ofertowa: 90%,

  • okres gwarancji: 5%

  • okres serwisu: 5%

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów.

 1. Dodatkowe informacje

Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Piechota

Rogożewek 39 B 09-500 Gostynin

tel.782 100 200 e-mail: zalewpiechota@gmail.com

 

Facebook Comments