Powołanie na komendanta straży wędkarskiej Witolda Tarkę

Zgodnie z uchwałą nr.4 /28/11/2021 powołany zostaje na komendanta straży wędkarskiej Witolda Tarkę.

Tel. do Komendanta  -723123123

 

oraz na gospodarza Łowiska Zalew Piechota Grzegorza Jakubczaka.

Tel. do Gospodarza – 692883727

Tel. do Gospodarza – 692883727

Składki członkowskie na 2021 rok

Zostały ustalone składki na 2021 rok w kwocie 250 zł składkę należy uregulować do 15 Stycznia 2021 ,brak opłaconej składki w tym terminie skutkuje zawieszeniem i usunięciem z listy członków stowarzyszenia .

Czytaj dalej

Zapytanie Ofertowe na dostawę 14 lamp Solarnych z 6 słupów i montażem !/zmiana warunkow zapytania

Zapytanie ofertowe numer 2

Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Piechota w Gostyninie zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

 1. dostawę 14 lamp solarnych LED i 6 słupów i uchwytów anodowanych naturalnych,6 podstaw betonowych do słupów.

 2. montaż 14 lamp solarnych LED i słupów nad Zalewem Piechota (gm. Gostynin, powiat gostyniński, woj. mazowieckie).

 1. Zamawiający

Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Piechota

Rogożewek 39 B 09-500 Gostynin

NIP: 97110725266 , REGON: 368591131

tel.782 100 200e-mail: zalewpiechota@gmail.com

 1. Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa 14 lamp solarnych LED i 6 słupów anodowanych naturalnych,6uchwytów do oprawy U-1, 6 Fundament B-50 o następujących parametrach:

A.

Solarna Lampa Uliczna LED 15 W

LED 15W (24 led) żywotność 35 000 godzin

Barwa 4000 K Strumień świetlny 1600 lm

Bateria Litowo-jonowa 7,4 V 5400 mAh

Obudowa Aluminiowa/szkło hartowane

Czas ładowania 8 godzin

,Czas pracy lampy 1-2 dnia

Czujnik ruchu 3-8m,120°

Wodoodporność IP 65

Wymiary 413x232x58mm

Temperatura pracy –25° do 60°

Wysokość instalacji 3-5 m

ilość sztuk: 14

D.

Słup anodowany naturalny SAL-4/ B60 wraz z fundamentem B-50

ilość sztuk: 6

2. montaż 14 lamp solarnych LED i słupów nad Zalewem Piechota (gm. Gostynin, powiat gostyniński, woj. mazowieckie).

II. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. Dostawa oraz montaż lamp i słupów będzie miała miejsce nad Zalewem Piechota, w miejscowości Strzałki, gmina Gostynin, 09-500 Gostynin, ul. Zakładowa.

 1. Termin wykonania zamówienia i termin płatności

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Termin płatności: 90 dni od daty wystawienia faktury końcowej.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową,

 • posiadać datę sporządzenia,

 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,

 • być podpisana czytelnie przez oferenta,

 • zawierać: .

– cenę netto i brutto za dostawę 14 lamp solarnych LED i 6 słupów anodowanych naturalnych,

– cenę netto i brutto za montaż 14 lamp solarnych LED i słupów nad Zalewem Piechota (gm. Gostynin, powiat gostyniński, woj. mazowieckie).

– proponowany okres gwarancji,

– proponowany okres serwisu.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta powinna być przesłana na adres mailowy Stowarzyszenia Miłośników Zalewu Piechota: zalewpiechota@gmail.com

do dnia 15.02.2019r. do godz. 12:00 wraz z:

– załączonym skanem wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty;

– załączoną dokumentacją techniczną lamp i słupów z parametrami.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

 3. Analiza ofert nastąpi w dniu 17.02.2019r. w siedzibie Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Piechota.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zalewgostynin.pl

 6. Istnieje możliwość fakturowania częściowego.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • cena ofertowa: 90%,

  • okres gwarancji: 5%

  • okres serwisu: 5%

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów.

 1. Dodatkowe informacje

Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Piechota

Rogożewek 39 B 09-500 Gostynin

tel.782 100 200 e-mail: zalewpiechota@gmail.com

 

Jak zdobyć Zezwolenie na 2021 rok !!!

Jak zdobyć Zezwolenie  uprawniające do wędkowania na dzierżawionym przez Stowarzyszenie Zalewie Piechota  na 2021 rok !!!

Wędkować można po przekazaniu dobrowolnej wpłaty na cele statutowe stowarzyszenia! Każda darowizna wpłacona na nasze konto bankowe czy  nabycie Cegiełki umożliwi miłe spędzenie czasu z kijem w ręku na zbiorniku którym zarządzamy i się opiekujemy ! 

Gdzie nabyć Cegiełki!

Czytaj dalej